Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, smlouva č.RG/2015/50

Obec podala žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu havarijního stavu vodojemu.

Jedná se o objekt podzemního vodojemu vč. technického příslušenství, který zásobuje pitnou vodou obec. Objekt vodojemu se skládá ze železobetonové nádrže, z větší části zasypané zeminou, ze západní strany je nádrž obezděná štítovou stěnou a z armaturní komory přistavěné z boku nádrže, ve které se nachází technologická část vodojemu. Stěna vodojemu měla výrazně narušený povrch a došlo k obnažení stavebních kvádrů a zároveň k částečnému odtržení stěny od vodojemu. Tímto narušení se zvýšilo riziko negativního ovlivnění pitné vody ve vodojemu, na což bylo upozorněno Protokolem o kontrole Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tuto žádost schválilo a mimořádná dotace nám byla ve výši 400.000.- Kč poskytnuta.

Dodavatel stavby byl vybrán výběrovým řízením, které bylo vyhlášeno dne 3.8.2015, ukončení nabídek dne 17.8.2015 a ještě týž den byl výsledek výběrového řízení schválen zastupitelstvem obce.

Samotné práce na opravě vodojemu započaly v září 2015 a předání díla se uskutečnilo dne 27. 11. 2015. I díky počasí byly opravy dokončeny v termínu.

Náklady na opravu stěny vodojemu a prací souvisejících činí celkem Kč 484 958,68 s DPH

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: Oprava havarijního stavu vodojemu v Sedloňově

Výzva k podání nabídek vč. ZD a pokyny pro zpracování nabídky k veřejné zakázce: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: „OPRAVA HAVARIJNÍ STĚNY VODOJEMU“