Matrika manželství

 

Vedení knih manželství, zpracování žádostí a vyhotovení protokolů o uzavření manželství, příprava podkladů pro svatební obřady, organizace a provádění svatebních obřadů, vydávání prvopisů a duplikátů oddacích listů, vedení statistiky a vyhotovení statistických hlášení, oznamovací povinnost pro příslušné úřady, spolupráce s úřady cizích států, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví. 

Základní informace pro snoubence

Matrika Sedloňov - kontakt – informace

Radka Štveráková, tel.: 494 660 345, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba matričního úřadu 

PO 9:00 - 11:00 12:00 - 17:00

ÚT 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00

ST 9:00 - 11:00 12:00 - 17:00

ČT 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00

PÁ – ZAVŘENO (svatební obřady)

Občanský sňatek

Dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je sňatečný obřad veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků na vhodném místě daného matričního obvodu před oddávajícím a v přítomnosti matrikářky. (Správní matriční obvod – Deštné v Orlických horách, Dobřany, Olešnice v Orlických horách, Sněžné).

Oddávající ve správním obvodu matričního úřadu v Sedloňově

Hana Ježková    – starostka

Jana Hejzlarová – pověřená zastupitelka

Ing.Petr Zahradník - místostarosta

Místo určené zastupitelstvem obce k uzavření manželství – Obřadní síň v budově Obecního úřadu v Sedloňově.

Oddacím dnem je sobota – bez správního poplatku.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 3 000.-- Kč.

Termíny svatebních obřadů v roce 2024:objednávejte telefonicky na čísle 494 660 345.

Od 1.8.2024 do 11.08.2024 DOVOLENÁ.

K uzavření manželství je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - k vyzvednutí i na každém matričním úřadu
 • občanské průkazy obou snoubenců
 • rodné listy obou snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou (ale starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 

Doklady potřebné k uzavření manželství pro cizince: 

 • rodný list
 • doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6  měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci , že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • doklad o osobním stavu – svobodný, rozvedený/rozvod doložit rozsudkem/, ovdovělý
 • doklad o trvalém bydlišti
 • potvrzení vydané ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR,  to neplatí  jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

 

UPOZORNĚNÍ

 • Seznam států Evropské unie
 • Státy evropského hospodářského prostoru - uzavření smlouvy mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a EU - jsou to tyto státy - Island,  Lichtenštejnsko, Norsko - nejsou členy EU a Švýcarsko, které rovněž není členem EU, ale upravuje svou spolupráci s EU bilaterálními dohodami.
 • Listiny vydané státy, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille. Podrobnější informace podáme na matrice. Všechny listiny vydané v cizině musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným v České republice.

Doporučení: o dokladech ke sňatku s cizincem se informujte vždy na matrice manželství 

 

Uzavření manželství před příslušným orgánem církve

§ 29 Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  § 666 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku 

 • dotazník k uzavření manželství
 • žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 • osvědčení k církevnímu sňatku vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců
 • občanské průkazy snoubenců
 • rodný list ženicha a nevěsty

 Vydání osvědčení k církevnímu sňatku je zpoplatněno částkou 500.-- Kč.

K vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

 • žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list, případně soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • ID kartu snoubence z ciziny (stačí fotokopie nebo fax)

Z organizačních důvodů a časové náročnosti některých zákonem stanovených formalit a omezenému počtu vhodných termínů pro sňateční obřady přistoupila matrika Sedloňov, k níže uvedeným opatřením:

 • žádost o rezervaci sňatečného obřadu (termín, čas, místo) je možné podat na matrice maximálně 6 měsíců před plánovaným termínem obřadu 
 • potřebné doklady k uzavření manželství je nutné dodat 1 měsíc před termínem obřadu 
 • pokud nebudou potřebné doklady k uzavření manželství předloženy 3 týdny před termínem obřadu, bude automaticky termín obřadu zrušen a nabídnut dalším zájemcům
 • upřednostňujeme telefonické rezervace termínů 

Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je zpoplatněno částkou 500.-- Kč.