1. Oficiální název

Obec Sedloňov

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce;
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu;
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající;
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Královéhradeckého kraje

3. Organizační struktura

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce Hany Ježkové,  které jsou podřízeni administrativní a techničtí pracovníci.

Zastupitelstvo

Obec má sedmičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018: 

 • Hana Ježková, starostka
 • Jana Hejzlarová, místostarostka
 • Ing. Petr Zahradník
 • Jarmila Haldová
 • Ludmila Joo
 • Marián Kohoutek
 • Zdeněk Schwarz

 

Složení výborů

Kontrolní výbor

 • Předseda: Zdeněk Schwarz
 • Členové: Ludmila Joo, Šárka Michalíkov

Finanční výbor

 • Předseda: Ing. Petr Zahradník
 • Členové: Marián Kohoutek, Peter Ševc

Kulturní výbor

 • Předseda: Jarmila Haldová
 • Členové: Alena Hejzlarová, Josef Ježek

4. Kontaktní spojení

 • Hana Ježková, tel: 724179126, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jana Hejzlarová, tel: 739618822
 • Radka Kopejtková, účetní, tel: 777014352, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Martin Tolarovič, správce vodovodu a doprava, tel: 736 682 760

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Sedloňov 155

517 91 Deštné v Orlických horách

ID datové schránky: ratbt34

 

4.2. Úřední hodiny

Pondělí:   9.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Úterý:     9.00 – 12.00   13.00 – 15.00     

Středa:    9.00 – 12.00   13.00 – 17.00

Čtvrtek:  9.00 – 12.00  13.00 – 15.00     

Pátek:   zavřeno

 

4.3.  Telefonní čísla

Obecní úřad –  pevná linka  494660345, mobil  724179126

 

4.6. Adresa internetové prezentace

www.sedlonov.cz

 

4.7. e-podatelna

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na tato podání se přihlíží stejně, jako kdyby byla podána písemně.

 

4.8. Další elektronické kontakty

 

5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

Případné platby lze poukázat: 

103638680/0300

6. Identifikační číslo organizace,

00275352

 

7. Daňové identifikační číslo

CZ00275352

Obec je plátcem DPH

 

8. Dokumenty

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Všechny jsou k dispozici na obecním úřadě, z technických důvodů nelze umístit na www stránky

 

8.2. Rozpočet v aktuálním a předchozím roce

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá obecní úřad v úředních hodinách Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu , není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Elektronická podatelna: 

Podatelna Obecního úřadu v Sedloňově se nachází v budově sídla na adrese Obecní úřad v Sedloňově, Sedloňov č. p. 155

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty lze podat v úředních hodinách prostřednictvím podatelny Obecního úřadu v Sedloňově nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Sedloňov obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách. Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz či na příslušných stavebních úřadech (Česká Skalice, Náchod).

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy, základní návody najdete rovněž na těchto stránkách v sekci Životní situace.

 

14. Nejdůležitější předpisy

Základními a nejdůležitějšími předpisy, podle nichž obec Sedloňov jedná a rozhoduje jsou Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) - zákon zrušen
 • zák. č. 128/2000 Sb. O obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Sedloňov, které jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě,  novější vyhlášky a nařízení  jsou také zveřejněny v plném znění na těchto webových stránkách. Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva

 

15. Sazebník úhrad

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

16. Licenční smlouvy

 

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

 

16.2. Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje obec Sedloňov výroční zprávy na Úřední desce.