Obecní úřad Sedloňov, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací.

  • Vyhledání 1 dokladu a umožnění do něj nahlédnout: 10 Kč za 1 stránku A4
  • Kopie zákona, vyhlášky, usnesení OZ a podobně: 3 Kč za 1 stránku A4
  • Vypracování písemné odpovědi - jednoduché: 50 Kč za 1 stránku A4
  • Vypracování písemné odpovědi od jiného úřadu: 150 Kč za 1 stránku A4
  • Podání ústní odpovědi nad rámec drobné informace: 50 Kč za 1 hodinu
  • Individuální jednání za každou započatou hodinu: 50 Kč

V sazebníku nejsou uvedeny položky za:

  • poštovní a jiné poplatky, které jsou stanoveny tarify České pošty
  • poplatky, stanovené zákonem č. 368/192 Sb., o správních poplatcích
  • náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy
  • náklady, které uhradil obecní úřad jiným dodavatelem v souvislosti s vyžádáním informací

 Celková sazba je dána součtem všech vykalkulovaných položek v jednotlivých položkách sazebníku. Vydání požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy. V případě, že není úhrada provedena, informace se nevydává.