Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

15KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Smlouva č. 15KPG02-0094

Projekt  řeší opravu hřbitovních bran u  kostela Všech svatých a přilehlé fary, který je celý vyhlášen za kulturní památku a je v seznamu nemovitých kulturních památek státu.  Oprava musela být prováděna s největší péčí.

Vlastní hřbitov a také vstupní brány jsou majetkem obce. Bylo tedy na obci, aby opravu nejen zajistila, ale také financovala. Bylo jasné, že náklady na opravu nebudou nejmenší. Proto obec již před dvěma roky požádala o příspěvek z dotačního titulu pro opravy kulturních památek Královéhradeckého kraje. Bohužel neuspěla. Stejná situace se opakovala i vloni. Až letos, do třetice, Sedloňov se svou žádostí uspěl. Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15KPG02-Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, byla, v částce  170 000.-- Kč poskytnuta.

Start prací bohužel zbrzdily administrativní překážky, neboť bylo nutné vypsat výběrové řízení na dodavatele. Vlastní práce tak započaly až ke konci září. V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, se kterými projekt nepočítal.  Pravá brána byla natolik narušena, že musela být téměř z poloviny rozebrána a znovu postavena. Muselo být také provedeno statické zajištění obou bran betonovými kotvami, neboť brány jsou vychýleny ze svislé osy. 

Že se akce podařila, to potvrzují ohlasy návštěvníků i občanů obce. Dík si zaslouží jak dodavatel prací, firma Romana Svatoše z Kostelce n.O., tak i pracovníci obce, kteří při realizaci pomáhali. Samozřejmě i Královéhradecký kraj, který na tuto opravu přispěl. Opravené hřbitovní brány i oplocení hřbitova jsou dobrou vizitkou Sedloňova!

Sedloňovské Dušičky 2015

Přelom měsíce října a listopadu je každoročně spjatý se vzpomínkami na naše zemřelé. Jezdíme na hroby svých blízkých, abychom na ně  položili vzpomínkové věnce a zapálil svíčky. Je to nejen tradice, ale také vyjádření úcty k těm, kteří už nejsou mezi námi. 

Letošní „dušičkoví“ návštěvníci hřbitova v Sedloňově se dočkali překvapení. A bylo to překvapení v tom dobrém slova smyslu. Při vstupu do hřbitova je vítaly nově opravené hřbitovní brány s novým chodníkem a celkově upravený prostor před kostelem Všech svatých. Obec s pomocí dotace Královéhradeckého kraje obnovila jak vstupní brány, tak i celkové oplocení hřbitova podél silnice. A je nutno říci, že je to opravdu hodně znát.

„ O tu dotaci jsme žádali po dva předešlé roky, a teprve letos jsme byli úspěšní. Vyplácí se být vytrvalý. Těch 170 tisíc, které jsme od kraje dostali, za to přece stojí. Takové peníze na chodníku nenajdete“, říká starostka obce Hana Ježková, která je na hotové dílo patřičně hrdá. „Byl to jeden z mých snů, upravit místo posledního odpočinku sedloňovských občanů do kulturního stavu, a ten se mi splnil“, řekla při slavnostním svěcení bran v neděli 1.11. v podvečer. „Ještě bych byla ráda, kdyby v takovém stavu byl i náš kostel“.

Starostka poděkovala firmě pana Romana Svatoše za kvalitní a včas odvedenou práci, která byla nakonec realizována v ještě větším rozsahu, než bylo plánováno. Nebylo lehké v tak krátkém čase od výběrového řízení akci realizovat, když se nadto v průběhu stavby ukázalo, že jedna z bran je v dezolátním stavu, takže musela být vlastně znovu postavena. Poděkování si zaslouží i pracovníci obce, kteří se podíleli na některých subdodávkách. Přestože počasí v září nebylo zcela příznivé, akci se podařilo dokončit do plánovaného termínu.

Všem kteří se na ní podíleli, patří náš dík!