SEDLOŇOV

Matrika manželství

Vedení knih manželství, zpracování žádostí a vyhotovení protokolů o uzavření manželství, příprava podkladů pro svatební obřady, organizace a provádění svatebních obřadů, vydávání prvopisů a duplikátů oddacích listů, vedení statistiky a vyhotovení statistických hlášení, oznamovací povinnost pro příslušné úřady, spolupráce s úřady cizích států, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví. 

Základní informace pro snoubence

Matrika Sedloňov - kontakt – informace

Radka Kopejtková, tel.: 494 660 345, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Šárka Michalíková, tel.: 494 660 345, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pracovní doba matričního úřadu 

PO 08:30 - 11:00 12:00 - 17:00

ÚT 08:30 - 11:00 12:00 - 14:00

ST 08:30 - 11:00 12:00 - 17:00

ČT 08:30 - 11:00 12:00 - 14:00

PÁ – ZAVŘENO (svatební obřady)

 

Občanský sňatek

Dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je sňatečný obřad veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků na vhodném místě daného matričního obvodu před oddávajícím a v přítomnosti matrikářky. (Správní matriční obvod – Deštné v Orlických horách, Dobřany, Olešnice v Orlických horách, Sněžné).

 

Oddávající ve správním obvodu matričního úřadu v Sedloňově

Hana Ježková    – starostka

Jana Hejzlarová – místostarostka

Zdeněk Schwarz – pověřený zastupitel

 

Místo určené zastupitelstvem obce k uzavření manželství: obřadní síň V BUDOVĚ Obecního úřadu v Sedloňově bez správního poplatku.

Oddacím dnem je sobota.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč.

 

UPOZORNĚNÍ

Svatební obřady mimo určenou místnost v KÚ Deštné v Orlických horách, Sněžné, Dobřany, Olešnice v Orlických horách je nutné osobně domluvit na matrice. Za tyto mimořádné svatební obřady byl usnesením zastupitelstva obce schválen provozní poplatek ve výši 1.500.- Kč.

K uzavření manželství je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - k vyzvednutí i na každém matričním úřadu
 • občanské průkazy obou snoubenců
 • rodné listy obou snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou (ale starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Doklady potřebné k uzavření manželství pro cizince: 

 •  rodný list
 •  doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem
 •  vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6  měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci , že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • doklad o osobním stavu – svobodný, rozvedený/rozvod doložit rozsudkem/, ovdovělý
 • doklad o trvalém bydlišti
 • potvrzení vydané ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR,  to neplatí  jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

 

UPOZORNĚNÍ

 • Seznam států Evropské unie
 • Státy evropského hospodářského prostoru - uzavření smlouvy mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a EU - jsou to tyto státy - Island,  Lichtenštejnsko, Norsko - nejsou členy EU a Švýcarsko, které rovněž není členem EU, ale upravuje svou spolupráci s EU bilaterálními dohodami.
 • Listiny vydané státy, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille. Podrobnější informace podáme na matrice.Všechny listiny vydané v cizině musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným v České republice.

Doporučení: o dokladech ke sňatku s cizincem se informujte vždy na matrice manželství 

 

Uzavření manželství před příslušným orgánem církve

§ 29 Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  § 666 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku 

 

K vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

 

Z organizačních důvodů a časové náročnosti některých zákonem stanovených formalit a omezenému počtu vhodných termínů pro sňateční obřady přistoupila matrika Sedloňov, k níže uvedeným opatřením:

 • žádost o rezervaci sňatečného obřadu (termín, čas, místo) je možné podat na matrice maximálně 6 měsíců před plánovaným termínem obřadu 
 • potřebné doklady k uzavření manželství je nutné dodat 1 měsíc před termínem obřadu 
 • pokud nebudou potřebné doklady k uzavření manželství předloženy 3 týdny před termínem obřadu, bude automaticky termín obřadu zrušen a nabídnut dalším zájemcům
 • upřednostňujeme telefonické rezervace termínů 

Odběr novinek OÚ

Počasí v Sedloňově

Vlhkost:
Vítr: -


/


/


/


/
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Partneři